നിപ പേടി; റംബൂട്ടാൻ വിപണിയിൽ മാന്ദ്യം; പഴങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നില്ല| Nipah |Pathanamthitta |Rambutan

നിപ പേടി; റംബൂട്ടാൻ വിപണിയിൽ മാന്ദ്യം; പഴങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നില്ല| Nipah |Pathanamthitta |Rambutan

Related Posts

2 thoughts on “നിപ പേടി; റംബൂട്ടാൻ വിപണിയിൽ മാന്ദ്യം; പഴങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നില്ല| Nipah |Pathanamthitta |Rambutan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *