හරියට දැනගෙන ව්‍යායාම කරමු – Guide to Exercise in Sinhala by Dr Kamal Rathnayaka

හරියට දැනගෙන ව්‍යායාම කරමු – Guide to Exercise in Sinhala by Dr Kamal Rathnayaka


Related Posts

20 thoughts on “හරියට දැනගෙන ව්‍යායාම කරමු – Guide to Exercise in Sinhala by Dr Kamal Rathnayaka

  1. ගොඩක් වටිනා video එකක්. සරල සිංහලෙන් කරලා තියනවා. දිගටම කරගෙන යන්න සුබ පතනවා.

  2. පුදුමාකාර දේවල් නෙහ් ඔයා හොයාගන්නෙ.කොහෙන් හොයා ගන්න්වද මන්දා🤭🤭

  3. ඇග හදාගන්න වයායාම කරන්න ඕනේ කොහොමද කියලා කියලා දෙන්න ඩොක්ටර්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *